Tasha
Tasha
+
+
+
+
+
+
+
#chowchow
+
#chowchow #dog
+
at Parc De La Ciutadela
+
#spain #park